top of page
  • Skribentens bildPayZlip

People Analytics - löneprocessen en guldgruva för företag

Uppdaterat: 23 maj 2023I dagens digitala samhälle har data blivit en ovärderlig resurs för företag i alla branscher. Men det är inte bara kunddata och marknadsanalyser som ger organisationer fördelar - det finns också en guldgruva till insikter i företags egen data från tid- och löneprocessen. Data som ofta förbises. Genom att analysera denna data kan företag upptäcka mönster, identifiera trender och fatta mer informerade beslut om sin verksamhet. Detta fält, känt som People Analytics, ger företag ett mervärde på många olika sätt.

Vad är People Analytics?

People Analytics, är även känt som HR Analytics eller Workforce Analytics, och handlar om att använda data och analysverktyg för att förstå och förutsäga mänskligt beteende på arbetsplatsen. Data från exempelvis tid- och löneprocessen, bearbetas och analyseras och ger insikter för vilka åtgärder verksamheten bör vidta baserat på evidens och fakta istället för intuition och antaganden.

5 exempel på hur People Analytics kan skapa värde

  1. Effektivare personalplanering: Genom att analysera personaldata kan ett företag få insikter om dess arbetsbelastning, personalens kompetenser och resursbehov. Detta hjälper företaget att optimera sin personalplanering och säkerställa att rätt personer finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kan minska överbelastningen, förbättra arbetsflödet och öka produktiviteten.

  2. Förbättrad rekryteringsprocess: Genom att tillämpa People Analytics kan ett företag analysera sina tidigare rekryteringsdata för att identifiera vilka kandidatprofiler som har varit mest framgångsrika inom organisationen. Detta kan hjälpa företaget att förbättra sina rekryteringsstrategier, minska felrekryteringar och hitta de mest lämpliga kandidaterna för att bygga en framgångsrik arbetsstyrka.

  3. Lönestrategi och lönesättning: Genom att bland annat analysera sin lönedata kan företag säkerställa att löner är konkurrenskraftiga och rättvist baserade på faktorer som erfarenhet, kompetens och prestation. Detta ger även företag möjlighet att utforma en effektiv lönestrategi och kartläggning för att identifiera och säkerställa att det inte finns eventuella könsmässiga eller etniska löneklyftor inom sin verksamhet. Detta hjälper till att attrahera och behålla talangfull personal samtidigt som man håller kostnaderna under kontroll.

  4. Minska sjukfrånvaro och öka välbefinnandet: Genom att analysera data om exempelvis sjukfrånvaro, arbetsmiljö och medarbetarnas välbefinnande kan ett företag identifiera faktorer som kan påverka personalens hälsa och välbefinnande negativt. Genom att vidta åtgärder baserade på dessa insikter kan företaget skapa en hälsosam arbetsmiljö och främja medarbetarnas välbefinnande, vilket kan leda till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

  5. Kompetensutveckling: Genom att analysera data kan företag identifiera anställdas prestationer, kompetenser och vilka utvecklingsönskemål varje anställd har. Detta gör att företaget kan kartlägga interna utvecklingsmöjligheter och erbjuda tydliga utvecklingsmöjligheter vilket gör att anställda är mer benägna att stanna kvar på företaget och fortsätta växa inom organisationen.


Sammanfattningsvis kan företag, även mindre och medelstora företag, dra nytta av People Analytics för att förbättra sin planering av personal, rekryteringsprocess, medarbetarutveckling, arbetsmiljö och lönekostnader. Genom att använda dataanalysverktyg och metoder kan företaget fatta mer välgrundade beslut om personalrelaterade frågor och optimera sin personalstrategi. Detta kan bidra till att öka effektiviteten, minska kostnader och skapa en konkurrensfördel på marknaden, även med begränsade resurser.

Comments


bottom of page