top of page
  • Skribentens bildIsabell Linblom

Vad är en lönekartläggning?

Uppdaterat: 22 maj 2023

Enligt diskrimineringslagen ska alla organisationer genomföra en lönekartläggning varje år. Lönekartläggning använder du som arbetsgivare för att göra en analys och kartläggning inom organisationen över löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete. Syftet är att se om det finns några skillnader som grundar sig i vilket kön arbetstagarna har. Men vad ingår egentligen i en lönekartläggning?Vad säger lagen?

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) har du som arbetsgivare en skyldighet att aktivt arbeta mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Detta innebär att de inte bara ska reagera på om diskriminering sker, utan också aktivt arbeta för att förebygga och motverka den.


Från och med den 1 januari 2017 tillkom ett nytt krav på företag. Alla företag, oavsett storlek, måste nu upprätta en årlig lönekartläggning. Syftet med denna lönekartläggning är att identifiera, åtgärda och förhindra eventuella skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.


Om företaget har 10 eller fler anställda ska det dessutom göras en skriftlig dokumentation av lönekartläggningen varje år. Detta är ett viktigt steg för att öka transparensen och skapa ett systematiskt arbete för att motverka löneskillnader.


Vad ska ingå i en lönekartläggning?

För att uppfylla kravet kring lönekartläggning ska du som företag både göra en kartläggning och en analys. Därefter ska du bedöma om arbetsplatsen innehåller löneskillnader mellan kvinnor och män i samband med kön. En lönekartläggning ska innehålla:

  • Bestämmelser och praxis gällande löner och andra anställningsvillkor.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utfört lika arbete.

  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

  • Löneskillnader mellan kvinnodominerade yrken och likvärdiga arbetsplatser som inte är kvinnodominerade. Ett arbete anses kvinnodominerat om andelen kvinnor uppgår till minst 60%.

  • Löneskillnader mellan högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete


Vad innebär lika och likvärdigt arbete?

När du gör en lönekartläggning måste du avgöra vilka anställda som utfört lika eller likvärdigt arbete. Du gör detta lättast genom en arbetsvärdering.


Lika arbete innebär att arbetstagarna utför samma eller eller nästan samma arbetsuppgifter. Likvärdigt arbete syftar istället till olika arbeten som ställer likvärdiga krav på arbetstagarna. För att avgöra kraven i arbetsuppgifterna så ska de omfattas av kriterierna kunskap och färdigheter, ansträngning, ansvar samt arbetsförhållanden.


Vad ska dokumentationen innehålla?

Om ditt företag omfattas av minst tio anställda ska kartläggningen och analysen av lönerna även dokumenteras. Detta är ett viktigt steg för att öka transparensen och skapa ett systematiskt arbete för att motverka löneskillnader. En dokumentation av lönekartläggningen ska innehålla:

  • Redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.

  • Redovisning av kartläggningen och analysen av lönekartläggningen.

  • Redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda de identifierade löneskillnaderna.

  • Beräkning av kostnader och en tidsplan över de lönejusteringar som ska genomföras.

Comments


bottom of page